مشارکت در ختم قرآن

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (75:7)
(بگو) روزی که چشمهای خلقان (از وحشت و هول) خیره بماند.
دوره: 151

آخرین اخبار

گلستان قرآن - نشریه بیست و دومین نمایشگاه قرآن